Tisdagen den 18 juni 2024

Om Tocken

Tocken ligger på en udde, naturskönt belägen vid Hanöbukten mellan de gamla samhällena Djupekås och Krokås och med milsvida utblickar mot Blekinges havsband. Området planlades i slutet av 1970-talet. Det består av 84 fastigheter som alla är anslutna till Tockens Samfällighetsförening, samt Mjällby 8:5, en fastighet om ca 14ha som utgör ett naturområde mot havet i öster.

På föreningens ytor ryms lekplats, fotbollsplan, samlingplats, grönytor, fotbollsplan och boulebana. Dessa anläggningar liksom vägar och diken för dagvatten  sköts av föreningen.

Mjällby 8:5, vårt naturområde, har Länsstyrelsen klassat som högst viktigt ur ett naturvårdsperspektiv, och vården av dessa värden är inskrivet i föreningens stadgar. För att bibehålla områdets unika karaktär håller föreningen betande djur (får, hästar) under växtsäsongen, vilket delvis finansieras med hjälp av EU-bidrag.  Floran på Tocken innehåller många rara arter och strandängarna besöks av fågelskådare som kan få se sällsynta arter, t ex snögås, svarttärna, buskssångare, ringtrast, myrsnäppa, häger, strandpipare, lappsparv, smalnäbbad simsnäppa för att nämna några. Havet utanför Tocken erbjuder gynnsamma förhållanden för lax, havsöring, gädda vilket gör att spinn- och flugfiskare brukar prova lyckan utmed stränderna.

Länk till översiktskarta för Tocken

Länk till Google maps karta